Adatkezelési tájékoztató

Utolsó frissítés: 2018. június 24.

A T.É.K. Műszaki Szolgáltató, Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest, Álmos utca 33., cégjegyzékszám: 01-09-715942, „Fordítóiroda”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Önök a Fordítóirodának küldött megbízással és a weboldal használatával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fordítóiroda az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Fordítóiroda az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Fordítóiroda újdonságairól Önöket tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes Adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges Adat A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Bűnügyi Személyes Adat A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra Hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik Személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-Állam Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi Incidens Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Az Önök adatkezelője és elérhetősége

Adatkezelő: T.É.K. Műszaki Szolgáltató, Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest, Álmos utca 33., cégjegyzékszám: 01-09-715942)

Honlap: www.tekloc.net

Kapcsolattartó: Kovács László

Elérhetőség: adatkezeles@tek.hu

3. A kezelt adatok köre

3.1. Általános meghatározás

A Fordítóiroda által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Fordítóiroda szolgáltatásinak igénybevétele és teljesítése során a Fordítóiroda birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek a Fordítóiroda szolgáltatását megrendelők, azt potenciálisan megrendelők, ajánlatkérők, a Fordítóiroda online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá az Önök által a Fordítóiroda részére továbbított minden személyes adat.

Ezen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

Személyes adatok

 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, lakcím;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám;
 • (munkahelyi) email cím, telefonszám.

Különleges személyes adatok

 • faji eredetre, nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat;
 • egészségi állapotra vonatkozó adat (testsúly, vérkép, szűrővizsgálat eredménye);
 • kóros szenvedélyre vonatkozó adat;
 • bűnügyi személyes adat.

3.2. Szerződéses jogviszonnyal, ajánlatadással összefüggésben történő adatkezelés

A Fordítóiroda a tevékenységének ellátásához megrendelői részére a szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási, valamint iratkezelési tevékenységet folytat. E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:

 • kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés);
 • szerződéskötés;
 • szerződések teljesítése;
 • számla- és kintlévőségkezelés;
 • szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése;
 • szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.
a) Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

A Fordítóiroda a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, megrendelőink megkeresése alapján, az ajánlatkéréskor jogszerűen megkezdődik.

b) Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai:

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.

3.3. Minden megrendelő esetében kezelt adatok

A szerződés teljesítése és a szavatossági idő lejárta végéig megőrizzük mind a fordítandó, mind a fordított iratot, így az abban foglalt bármilyen személyes adatot. Ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez a Fordítóiroda mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

3.4. Regisztráció a Fordítóiroda honlapján

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének ajánlatkérésre, megrendelés leadására vagy ajánlatot kérnek az erre a célra biztosított online felületen.

3.5. Egyéb szerződéses partnerek

Egyéb szerződéses partnereink (alvállalkozó nyelvészek és egyéb szolgáltatók ), valamint a beszerzések során szerződéses partnereink adatait a bevezetőben megjelölt jogszabályok által meghatározott körben kérjük és kezeljük, az ott meghatározott időtartamban.

4. Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatkezelés jogalapja

A Fordítóiroda a megrendelők, potenciális megrendelők, ajánlatkérők adatait kezeli. A jelen szabályzat vonatkozik a szerződéses partnereinkre, illetve honlapunk látogatóira, szerződéses partnereinkre és teljesítési segédjeinkre, közreműködőinkre is. Ezen túlmenően azon személyek személyes adatait kezeljük, akiknek adatai a szolgáltatás tárgyát képző, fordítandó dokumentumban szerepelnek.

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Fordítóiroda internetes honlapjának  megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot a Fordítóiroda postai, emailcímére vagy más elérhetőségére elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezelünk, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettségünk teljesítése vagy saját érdekünk, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy, illetve a Fordítóiroda részére történő továbbításához. A Fordítóiroda a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Fordítóiroda jogi kötelezettség teljesítése jogcímén jogszabályban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában és 202. §-ában; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A Fordítóiroda jogi kötelezettsége teljesítése alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint maradandó értékűnek minősülő, a megrendelők által át nem vett iratokat a közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Fordítóiroda részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Fordítóiroda részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Fordítóiroda kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Fordítóirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Fordítóiroda birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • szerződés megkötése;
 • a Fordítóirodától igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • kedvezmények nyújtása;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a fordítóiroda-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás;
 • személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
 • a Fordítóirodával kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
 • marketingtevékenység folytatása;
 • marketing célú adatbázis építése és fenntartása;
 • direkt marketing tevékenység folytatása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama Szerződés esetén

 1. az Önök és a Fordítóiroda között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve
 2. a Szerződés alapján a Fordítóirodát terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha a Fordítóiroda szolgáltatását Önök megrendelik, valamint e-mail címüket megadják, de Szerződés végül nem jön létre, az az időtartam, amíg a Fordítóiroda és Önök között szerződéses kapcsolat jöhet létre. Amennyiben egyértelmű, hogy szerződéses kapcsolatra a jövőben nem kerülhet sor (pl. a cég, amelynek kapcsolattartója a személyes adatait megadta, megszűnik), illetve Önök a személyes adat törlését kérik, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7. Az adatok feldolgozása

A Fordítóiroda az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozó(k) (különösen, de nem kizárólagosan könyvelők, informatikai szolgáltatók) közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozásra a Fordítóiroda és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét, ezáltal pedig az adatkezelés biztonságát.

8. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Önök által megadott személyes adatokat a Fordítóiroda munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, ismerhetik meg és kezelhetik.

A nyelvi szolgáltatások teljesítését a Fordítóiroda részben külsős alvállalkozókkal látja el, amelynek érdekében ügyviteli rendszerén keresztül a nyelvi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat alvállakozóinak eljuttatja.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni a Fordítóiroda által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Fordítóirodát. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Fordítóiroda abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Fordítóiroda megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A Fordítóiroda a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Fordítóiroda az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A személyes adatok átadásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Fordítóiroda részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Fordítóiroda haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból történő törléséről.

10. Adatok továbbítása harmadik országba

Az Önök által megrendelt szolgáltatás teljesítése során előfordulhat, hogy személyes adataik harmadik országba továbbításra kerülnek, tekintve hogy a Fordítóiroda munkavállalói, vállalkozói, alvállalkozói bizonyos estekben freelancerként EGT tagállamon kívül tartózkodnak, és onnan teljesítik a megrendelt szolgáltatást. Ebben az esetben az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott kritériumok teljesülése esetén történik meg (pl. Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, általános adatvédelmi kikötés, kötelező erejű vállalati szabály).

11. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Fordítóiroda tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A Fordítóiroda zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Fordítóirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Fordítóiroda olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Fordítóiroda által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag Társaságunk hatókörébe tartozik, így ezért nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

12. Fordítástámogató szoftver és/vagy egyéb eszközök alkalmazása

A Fordítóiroda annak érdekében, hogy az Önök által megrendelt szolgáltatást minél hatékonyabban  tudja teljesíteni, fordítástámogató szoftvert és/vagy egyéb eszközöket alkalmaz. A fordítástámogató szoftver memóriája a rendszerbe került adatokat meghatározott ideig tárolja, annak érdekében, hogy bizonyos szövegrészek a későbbiekben ismételten felhasználásra kerülhessenek.

Az egyes megrendelők által küldött anyagokat megrendelőnként elkülönítve tároljuk, így csak azon szövegrészek kerülhetnek ismételten felhasználásra az Önök által megrendelt szolgáltatás teljesítése során, melyek az Önök által korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokból származnak.

A szoftver alkalmazása során mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fentiekben kifejtett követelményeknek maradéktalanul eleget tegyünk.

Az általunk alkalmazott szoftver jövőbeni fejlesztése várható, amely segítséget nyújthat a személyes adatok automatikus anonimizálásához, szükség esetén törléséhez. Kérjük azonban, hogy amennyiben a fordítandó dokumentumban szereplő személyes adat a fordítás szempontjából nem releváns (adott esetben pl. lakcím), azokat már a Fordítóirodának való megküldés előtt anonimizálják/töröljék.

13. Cookie-k

A Fordítóiroda a weboldal és az online ajánlatkérés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó és a weboldal látogatója technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra a Fordítóiroda nem veszi igénybe. A cookie-fogadás felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a Fordítóiroda szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

14. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Fordítóiroda által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Fordítóiroda. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Fordítóiroda részére megküldeni. A Fordítóiroda a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Fordítóiroda észszerű költségtérítést számíthat fel.

14.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Fordítóiroda felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy a Fordítóiroda egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Fordítóiroda helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Fordítóiroda értesíti az érintettet.

14.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

14.4. Megjelölés

A Fordítóiroda megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

14.5. Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Fordítóirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Fordítóiroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Fordítóiroda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Fordítóiroda megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

14.6. Adathordozhatóság

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végezzük.

14.7. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

15. Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Fordítóiroda által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

16. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Önök hozzájárulása, az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az Önök hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezeljük, azok mindennemű nyilvántartásunkból törlésre kerülnek.

17. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (webhely: https://www.naih.hu/), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

18. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Fordítóiroda az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

19. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása érdekében a Fordítóiroda az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemzi, ellenőrzi.

Amennyiben a Fordítóiroda ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik a Fordítóiroda vezetőjét.

A Fordítóiroda munkavállalói kötelesek jelenteni a Fordítóiroda vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Fordítóiroda fenti 2. pontban meghatározott email címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Fordítóiroda haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Fordítóiroda behatárolja, elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Fordítóiroda megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről a Fordítóiroda nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét;
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
 3. az adatvédelmi incidens időpontját;
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

20. Egyebek

A Fordítóiroda fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a megadott elérhetőségeik valamelyikén, és szükség esetén gondoskodunk a hozzájárulás beszerzéséről.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.