Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2022. július 1-től

Fordítási Szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF)

Jelen ÁSZF rendelkezései egyrészről a T.É.K. Műszaki Szolgáltató, Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről az Egyedi Szerződést (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) megkötő és a fordítási szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött jogviszonyt szabályozzák.

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek.)

1. Általános feltételek

1.1. Jelen ÁSZF a Megrendelő által online vagy nyomtatott formában megkötött Egyedi Szerződéssel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben jelen ÁSZF és a Megrendelő által elfogadott Egyedi Szerződés egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, az Egyedi Szerződésben foglalt rendelkezések tekintendők érvényesnek. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötésével elismeri, hogy a Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

1.2. Az Egyedi Szerződések teljesítésének adatkezelési feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

1.3. Az ÁSZF korábbi változata a következő címen érhető el:
Általános Szerződési Feltételek – 2019. március 1-től érvényes változat

2. Jogok és kötelezettségek, az Egyedi Szerződés létrejötte

2.1. A Megrendelő által írásban vagy szóban leadott megrendelés alapján az Egyedi Szerződés létrejöttének feltétele a megrendelés Vállalkozó által történő írásbeli visszaigazolása. A megrendeléstől eltérő tartalmú visszaigazolás új ajánlatnak tekintendő, amelyre figyelemmel az Egyedi Szerződés akkor jön létre a Felek között, amennyiben a megrendelést illetően minden lényeges kérdésben megegyezésre jutnak.

2.2. Az Egyedi Szerződés megkötésével a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól.

2.3. Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés megkötésével a Megrendelő a Felek megállapodása szerint köteles a fordítandó anyagot, szoftvert teljes egészében Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Az ezzel összefüggő valamennyi kockázat, így különösen az anyag késedelmes, hiányos vagy hibás – részlegesen olvashatatlan – átadásából eredő következményekért Vállalkozó felelősséget nem vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó felelősségét kifejezetten kizárja a fordítandó anyag megbízás ellátását lehetetlenné tevő vagy akadályozó hibájából eredő következményekért.

2.4. Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződésben rögzített teljesítési határidő betartásának feltétele az Egyedi Szerződés tárgyát képező anyag teljes körű, hibátlan és olvasható formában történő átadása Vállalkozó részére, így amennyiben a Megrendelő ezen feltételt nem tudja határidőben, megfelelően teljesíteni, úgy a Vállalkozó részére megállapított teljesítési határidő a megbízás tárgyát képező anyagok hiánytalan és szerződésszerű teljesítésre alkalmas formában történő rendelkezésre bocsátásáig eltelt idővel meghosszabbodik.

2.5. Megrendelő az Egyedi Szerződésben található adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) változásairól köteles a Vállalkozót a változástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) értesíteni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

2.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, Egyedi Szerződés tárgyát képező anyag, illetve szoftver alaki, illetve tartalmi valódiságáért, eredetiségéért vagy érvényességéért, hibátlanságáért felelősséget nem vállal.

2.7. A Vállalkozó esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belül történő elhárításáért. A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel a harmadik személynek (fizikai tárhely szolgáltató, elektromosáram-szolgáltató, Internetkapcsolat-szolgáltató) felróható váratlan eseményekből eredő késedelemért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be, a Felek a Vállalkozó ezzel kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárják.

2.8. A Vállalkozó jogosult bármely Egyedi Szerződéses alapján felmerülő kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni, amelyek teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

2.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel és technikai felszereltséggel, és szavatol azért, hogy a megbízás tárgyát képező fordítási tevékenységet I. osztályú minőségben végzi, azonban nem vállal felelősséget a Megrendelő által esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, valamint a működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért.

2.10. Megrendelő a Vállalkozó által szállított anyagok minőségével kapcsolatban az anyagok átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül élhet kifogással.

2.11. Vállalkozó jogosult arra, hogy a megrendelést a Megrendelő nevével referenciaként felhasználja, ehhez Megrendelő a megrendelés leadásával is kifejezetten hozzájárul.

2.12. Megrendelő szavatolja, hogy a megbízás tárgyát képező tevékenységgel jogosult Vállalkozó megbízására. Amennyiben valamely harmadik fél a megrendelés tárgyát érintően a Vállalkozóval szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más miatt követeléssel lép fel, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen követelések teljesítése alól Vállalkozót teljes körűen mentesíti.

2.13. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a fordítás során keletkezett két- vagy többnyelvű adatbázisokat egyéb megrendelések teljesítéséhez vagy belső célokra felhasználja.

2.14. Megrendelő a megrendelés tartalmát érintő bármely kiegészítésről vagy módosításról Vállalkozót köteles haladéktalanul írásban értesíteni, ellenkező esetben Vállalkozó nem tartozik felelősséggel a Megrendelés módosításokat érintő nem megfelelő teljesítéséért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben megállapított teljesítési határidő a megrendelés tartalmával kapcsolatos kiegészítésre vagy módosításra tekintettel meghosszabbodhat.

3. A díjfizetés

3.1. A Megrendelés ellenértékeként fizetendő vállalkozási díj az Egyedi Szerződésben foglaltak alapján fizetendő, az ott meghatározott feltételek szerint és határidőben.

3.2. A Vállalkozó az Egyedi Szerződésben megjelölt vállalkozási díjról számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalás útján.

3.3. A Megrendelő túlfizetése vagy téves számlafizetése esetén a Vállalkozó jogosult a következő esedékes vállalkozási díjból vagy számlából a többletet levonni, illetve annak összegét beszámítani.

3.4. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – a még folyamatban lévő fordítási tevékenységet felfüggeszteni és az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a Megrendelő fennálló tartozásának a megszűnését.

3.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. Ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta, a Szolgáltató 30 (haminc) napos késedelemig nem számít fel késedelmi díjat.

3.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik a Megrendelőtől és a Számlafizető az Egyedi Szerződés hatálya alatt lemond számlafizetési kötelezettségéről, azonban ezzel egyidejűleg a Megrendelő az Egyedi Szerződést nem mondja fel, akkor a Szolgáltató a Számlafizető által a számlafizetési kötelezettségre vonatkozóan tett megszüntetés napjától automatikusan a Megrendelőt tekinti Számlafizetőnek és e naptól kezdődően a Megrendelő köteles a vállalkozási díj megfizetésére. A Számlafizető által a számlafizetési kötelezettség megszüntetésével kapcsolatosan tett nyilatkozattal összefüggésben a Megrendelőt ért bármilyen kárért a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

3.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik a Megrendelőtől, és Számlafizető a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Vállalkozó jogosult a vállalkozási díjat a Megrendelőtől is követelni.

4. Az Egyedi Szerződés felmondása vagy megszűnése

4.1. A Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Szerződés szerződés fix határidős szolgáltatásra irányuló jellegére tekintettel az Egyedi Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondás útján megszüntetni. Felek megállapodnak mindazonáltal, hogy amennyiben bármely fél súlyosan megszegi az Egyedi Szerződésből származó lényeges kötelezettségét és a kötelezettségszegést a másik fél erre irányuló írásbeli felszólítását követő 3 (három) naptári napon belül sem szünteti be és/vagy a szerződésszegés következményeit nem küszöböli ki, úgy a másik fél jogosult az Egyedi Szerződést írásbeli, indokolással ellátott rendkívüli felmondás útján megszüntetni és a szerződésszegés eredményeként felmerült kára megtérítését követelni.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Vállalkozó kifejezetten kizárja a felelősségét a vis maior (pl.: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés) következtében történő késedelemért. Ha vis maior miatt a késedelem nem egybefüggő időtartama meghaladja a két hónapot vagy az egybefüggő 30 (harminc) naptári napot bármelyik fél jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

5.2. Vállalkozó jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani akként, hogy a módosítások hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal a honlapján az új változatot, a régi változattal együtt közzéteszi. Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát. Az ÁSZF aktuális változatáról a www.tekloc.net/hu/aszf címen található tájékoztatás.

5.3. Jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek mindazon Megrendelőre, akik a Vállalkozóval Egyedi Szerződést írtak alá, és abban/azokban hivatkozás található jelen ÁSZF-re.

5.4. A Felek megállapodnak, hogy bármelyik fél jogutóddal történő megszűnése esetén az Egyedi Szerződésből és az ÁSZF-ből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel illetik meg, illetve terhelik.

5.5. Jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Egyedi Szerződés hatályban van.

5.6. A Felek kijelentik, hogy egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

5.7. Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a képviseletében eljáró személy rendelkezik mindazzal a felhatalmazással, amely az általa képviselt Megrendelőt a Vállalkozóval kötött Egyedi Szerződés alapján jogosítja és kötelezi, melyre tekintettel a képviseleti jog hiányára vagy annak túllépésére hivatkozással a Megrendelő a vállalkozási díj megfizetése alól nem mentesül.

5.8. Vállalkozó csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a Megrendelő – a Társaság a megrendelés során – önkéntesen bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Megrendelő az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés során a személyes adatok Vállalkozó általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A személyes adatok kezeléséről további információt az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

5.9. A felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.

5.10. A Vállalkozó a Megrendelő személyes adatait, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok tartalmát csak és kizárólag a Megrendelővel való kapcsolattartás és számlázás céljára, illetőleg az Egyedi Szerződésben foglaltak teljesítéséhez kezeli és használja fel.

5.11. A Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott adatokat és információkat a Vállalkozó a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Megrendelő hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

5.12. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

5.13. Az Egyedi Szerződésekből eredő, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

6. ISO 17100:2015 és ISO 18587:2017 szabvány alkalmazása

6.1. Vállalkozó minőségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 17100:2015 (Fordítási szolgáltatások. Fordítási szolgáltatások követelményei) és az ISO 18587:2017 (Fordítási szolgáltatások. Gépi fordítás kimenetének utószerkesztése. Követelmények) szabvány követelményeinek .

6.2. Az ISO 17100:2015 szabvány feltételei csak akkor alkalmazhatók teljes mértékben, ha a szolgáltatások megrendelésekor Megrendelő Fordítás és Lektorálás szolgáltatást egyszerre rendeli meg.

6.3. Az ISO 17100:2015 szabvány követelményei nem alkalmazhatók a gépi fordítások utószerkesztésére.

6.4. A gépi fordítások utószerkesztésére az ISO 18587:2017 szabványt alkalmazzuk.

6.5. Vállalkozó az ISO 17100:2015 és/vagy ISO 18587:2017 szabványnak teljes mértékben megfelelő folyamatot csak abban az esetben garantálja, ha a Megrendelő a szerződéskötés során ezen igényét külön jelzi.

7. ISO 9001:2015 szabvány alkalmazása

7.1. A Vállalkozó által üzemeltetett, ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer a fordítási szolgáltatásokra alkalmazható. Az egyéb szolgáltatások nyújtása nem tanúsított szolgáltatásként történik.